Thông báo quyền sử dụng đất gồm 88 lô đất thuộc MBQH kèm Quyết định số
5158/QĐ-UBND ngảy 25/10/2019, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương.
– Diện tích các lô đất: (Có rong phụ lục chỉ tiết kèm theo)
– Mục đích và thời hạn sử dụng đất:lâu dài
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
+ Thời hạn sử dụng đất: Giao lâu dài.

Hình ảnh mặt bằng 5158 Quảng Ninh :

Giá khởi điểm các lô mặt bằng quy hoạc 5158 Quảng Ninh Quảng xương

Tải file mặt bằng: in bạt-Model

Tải thông tin đấu giá: https://thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2021-07/5b9693461409a63dquangninh-34342.pdf