(TTV  – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “không quá 5 năm (2016-2020)” thành “đến ngày 31/12/2021”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 09/5/2016, số 4668/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 5 (Bảo hiểm xây dựng công trình) và số 8 (Xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) thuộc dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-DT công trình thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ dự án được duyệt và quy định có liên quan:

-Tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (điều chỉnh thiết kế, khó khăn về nguồn vốn) và khối lượng còn lại của các gói thầu để quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng (quyết định gia hạn hợp đồng) các gói thầu số 5, số 8 thuộc dự án nêu trên, đảm bảo không được vượt thời gian thực hiện dự án (sau điều chỉnh); đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

– Tổ chức thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14722/UBND-NN ngày 30/10/2019 (kinh phí thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật dự kiến khoảng 41.532 triệu đồng).

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa