UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 2915/UBND-VX giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mặt trời Thanh Hóa về đề nghị tài trợ lập quy hoạch tại khu vực núi Nưa – Am Tiên.

Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Nưa
Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Nưa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống nghiên cứu đề nghị của Công ty Cổ phần Mặt trời Thanh Hóa.

Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, khẩn trương đề xuất cụ thể ý kiến và tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mặt trời Thanh Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 21/3/2022.

Chủ đề: Bất động sản Thanh Hóa,

LAM SƠN LAND – VỮNG PHÁP LÝ MẠNH NIỀM TIN

Địa Chỉ: 12, Nguyễn Xuân Nguyên, TT Quảng Xương, Thanh Hóa
Hotline: 0968724886