(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định về việc hiệu chỉnh số liệu chỉ tiêu sử dụng đất tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung nêu trên; gửi Sở Xây dựng kiểm tra, đóng dấu, lưu trữ theo quy định, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên, Kế hoạch, Tài chính, UBND thành phố Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và tham mưu các vấn đề về tài chính, đất đai… đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa