×
Thanh Hóa đấu giá 127 lô đất thuộc dự án Khu tái định cư Đồng Bông – Đồng Sác ở Sầm Sơn